До уваги власників приватних домашніх сонячних електростанцій!

Шановні власники приватних домашніх сонячних електростанцій!

11.10.2022 року на сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг оприлюднено постанову НКРЕКП від 05.10.2022 року №1272 «Про затвердження Змін до Правил роздрібного ринку електричної енергії».

Зазначені зміни впроваджено з метою приведення термінів та положень, застосованих у Правилах роздрібного ринку до вимог чинного законодавства, у тому числі щодо діяльності із зберігання електричної енергії, а також уникнення неоднозначності їх тлумачень; удосконалення процедури обліку електричної енергії та розрахунків з власниками генеруючих установок приватних домогосподарств із встановленою потужністю відповідно до вимог законодавства з урахуванням дотримання показників якості електричної енергії та безпеки постачання.

Серед них визначення термінів:

генеруюча установка приватного домогосподарства (далі – генеруюча установка) – комплекс взаємопов’язаних споруд і устаткування, призначених для виробництва електричної енергії з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру, які розташовані в межах приватного домогосподарства. Величина встановленої потужності генеруючих установок приватного(-их) домогосподарства(-в) визначається на підставі паспортів точок розподілу як сумарна потужність встановлених генеруючих установок за всіма площадками вимірювання приватного(-их) домогосподарства(-в), які належать індивідуальному побутовому споживачу на території України, у тому числі на праві спільної власності (спільне майно), і не може перевищувати, встановлену потужність для відповідної категорії генеруючої установки, визначеної законом;

приватне домогосподарство – земельна ділянка разом з розташованими на ній за однією адресою житловим будинком або котеджем (та у разі наявності господарськими (присадибними) будівлями наземними та/або підземними комунікаціями), що належить індивідуальному побутовому споживачу на праві власності. До складу членів приватного домогосподарства належать його власник та співвласники.

Відбулися і зміни в частині визначення розміру плати за придбану у побутового споживача електричну енергію, а саме:

11.3.23. Розмір плати за придбану у побутового споживача електричну енергію, вироблену генеруючою установкою приватного домогосподарства, в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії таким приватним домогосподарством, P плати, визначається за формулою

P плати = (W виробл – W спожит) х T, грн,

де W виробл – обсяг виробленої електричної енергії відповідною(-ими) генеруючою(-ими) установкою(-ами) приватного домогосподарства;

W спожит – обсяг місячного споживання електроенергії таким приватним домогосподарством;

T – встановлений зелений тариф для приватного домогосподарства, яке виробляє електричну енергію відповідною(-ими) генеруючою(-ими) установкою(ами), сумарна величина встановленої потужності якої(-их) не перевищує потужність, встановлену відповідно до закону, дозволену до споживання та зазначену в договорі (договорах) зі споживачем.

Якщо W спожит дорівнює нулю, плата за вироблену електричну енергію не нараховується.»;

11.3.24. Розмір плати, P плати, за куповану у побутового споживача електричну енергію, вироблену генеруючими установками приватного(-их) домогосподарства(-в), сумарна потужність яких не перевищує величини встановленої потужності генеруючої(-их) установки(-ок) приватного(-их) домогосподарства(-в), до яких застосовується «зелений» тариф та мають застосовуватися різні коефіцієнти «зеленого» тарифу, в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії таким приватним домогосподарством, визначається за формулою:

де W i – обсяг електричної енергії, виробленої кожною i-ю генеруючою установкою приватного домогосподарства, до яких застосовуються різні коефіцієнти «зеленого» тарифу;

W спожит – обсяг загального місячного споживання електричної енергії таким приватним домогосподарством;

T ср. зв. – середньозважений «зелений» тариф на певний розрахунковий період для приватного домогосподарства, яке виробляє електричну енергію генеруючими установками, до яких застосовуються різні коефіцієнти «зеленого» тарифу та сумарна величина встановленої потужності яких не перевищує встановлену потужність, відповідної категорії генеруючих установок приватних домогосподарств, для яких застосовується «зелений» тариф, відповідно до закону, дозволену до споживання та зазначену в договорі (договорах) зі споживачем, що визначається за формулою:

де W i – обсяг електричної енергії, виробленої протягом розрахункового періоду i-ю генеруючою установкою приватного домогосподарства;

T i – встановлений зелений тариф для i-ї генеруючої установки приватного домогосподарства.

Якщо W спожит дорівнює нулю, плата за вироблену електричну енергію не нараховується.»;

Постановою змінено і порядок активації Договору купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом:

Індивідуальний побутовий споживач, що встановив у межах свого приватного(-их) домогосподарства(-в) генеруючу(-і) установку(-ки), призначену(-і) для виробництва електричної енергії з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру з можливістю відпуску електричної енергії в мережу оператора системи або інших власників мережі, має право у межах сумарної встановленої потужності генеруючих установок (яка визначається на підставі паспортів точок розподілу як сумарна потужність встановлених генеруючих установок за всіма площадками вимірювання приватного(-их) домогосподарства(-в), які належать індивідуальному побутовому споживачу на території України, у тому числі на праві спільної власності (спільне майно), і не має перевищувати рівень встановленої потужності для відповідної категорії генеруючої установки, визначеної законом), здійснювати продаж виробленої електричної енергії, в обсязі, що перевищує місячне споживання приватного(-их) домогосподарства(-в) відповідно до цих Правил, та на підставі договору про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством, що є додатком 2 до укладеного договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг, до умов якого побутовий споживач приєднався відповідно до цих Правил.

Постачальник універсальних послуг не має права відмовити споживачу в купівлі за «зеленим» тарифом електричної енергії, виробленої генеруючою(-ми) установкою(-ами) приватного(-их) домогосподарства(-в) за умови, що її(їх) приєднання здійснено у порядку, встановленому Кодексом систем розподілу, Кодексом системи передачі, а також Кодексом комерційного обліку, та у разі дотримання споживачем вимог цих Правил.

Приєднання генеруючої(-их) установки(-ок) приватного(-их) домогосподарства(-в) у межах величини встановленої потужності генеруючої(-их) установки(-ок) індивідуального побутового споживача здійснюється у порядку, встановленому Кодексом систем розподілу.

Власник приватного домогосподарства має право на встановлення установки зберігання енергії. Відпуск власником приватного домогосподарства обсягів електричної енергії в мережу ОЕС України або в мережі інших власників електричних мереж, виробленої власною(-ими) генеруючою(-ими) установкою(-ами) та які накопичені в установці зберігання енергії від власної (-их) генеруючої(-их) установки(-ок), допускається за умови дотримання вимоги, що в будь-який час потужність, з якою здійснюється відпуск електричної енергії, не перевищує встановлену потужність генеруючих установок такого споживача, а також за наявності окремого комерційного обліку електричної енергії, перетікання якої здійснено як до, так і з установки зберігання енергії відповідно до вимог Кодексу комерційного обліку.

У разі виробництва електричної енергії генеруючою(-ими) установкою(-ами) приватного домогосподарства побутовий споживач забезпечує виконання вимог Кодексу комерційного обліку електричної енергії та цієї глави щодо організації комерційного обліку з можливістю визначення за своїм приватним домогосподарством балансу електричної енергії за відповідний розрахунковий період.

З метою продажу електричної енергії, виробленої генеруючою(-ими) установкою(-ами) приватного домогосподарства, за «зеленим» тарифом побутовий споживач надсилає звернення до постачальника універсальних послуг щодо розгляду заяви-повідомлення про встановлення генеруючої(-их) установки(-ок) за формою, наведеною в додатку 13 до цих Правил. До заяви-повідомлення споживач має надати:

  • копії документів, якими підтверджується право власності (користування) на земельну ділянку, право власності на житловий будинок та інші об’єкти нерухомого майна приватного домогосподарства;
  • копію паспорта точки розподілу/передачі електричної енергії приватного домогосподарства, у якому наявна інформація про встановлення генеруючої(-их) установки(-ок) з можливістю відпуску електричної енергії та організації окремого комерційного обліку відповідно до вимог Кодексу комерційного обліку;
  • копію технічного паспорта на житловий будинок або інші об’єкти нерухомого майна приватного домогосподарства та кадастровий номер земельної ділянки, на якій(-их)  встановлена(-і) генеруюча(-і) установка(-и);
  • інформацію банку (у тому числі роздруковану з мережі інтернет) про банківські реквізити рахунку, відкритого в банківській установі, що має діючу ліцензію НБУ щодо провадження банківської діяльності на території України, для перерахування коштів постачальником універсальних послуг за вироблену генеруючою(-ими) установкою(-ами) приватного домогосподарства за «зеленим» тарифом електричну енергію;
  • згоду членів приватного домогосподарства та копії їх індивідуальних податкових номерів (довідок про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків).

У заяві-повідомленні побутовий споживач обов’язково зазначає банківські реквізити рахунку для перерахування коштів постачальником універсальних послуг за вироблену генеруючою(-ими) установкою(-ами) приватного домогосподарства за «зеленим» тарифом електричну енергію.

Побутовий споживач може надати звернення щодо розгляду заяви-повідомлення про встановлення генеруючої(-их) установки(-ок) з доданими документами та паспорт точки розподілу (передачі) електричної енергії до постачальника універсальних послуг особисто, або через уповноваженого представника, або надіслати його поштою рекомендованим листом з описом вкладення, або в електронній формі за допомогою онлайн-сервісів.

За відсутності зауважень постачальник універсальних послуг реєструє заяву повідомлення протягом 3 робочих днів від дати отримання звернення щодо розгляду заяви-повідомлення.

У разі ненадання індивідуальним побутовим споживачем повної інформації та/або всіх документів, передбачених цими Правилами, або виявлення перевищення величини встановленої потужності генеруючих установок, постачальник універсальних послуг протягом 3 робочих днів з дня отримання звернення щодо розгляду заяви-повідомлення надає такому споживачу повідомлення про необхідність усунення недоліків протягом 10 робочих днів.

У разі усунення недоліків, про які було повідомлено побутового споживача, протягом 10 робочих днів постачальник універсальних послуг реєструє заяву-повідомлення в день отримання документів, які підтверджують усунення недоліків.

У разі неусунення побутовим споживачем виявлених недоліків після спливу 10-денного строку постачальник універсальних послуг відмовляє в реєстрації заяви-повідомлення, про що повідомляє побутового споживача.