Проведіть вліво, щоб Закрити
РІВНЕНСЬКА
ОБЛАСНА
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА
КОМПАНІЯ

РОЕК

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ

РОЕК

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ

Зелений тариф

Побутовий споживач має право на встановлення згідно з Кодексом систем розподілу, Кодексом системи передачі, а також Кодексом комерційного обліку у своєму(-їх) приватному(-их) домогосподарстві(-ах) генеруючої(-их) установки(-ок) з можливістю відпуску виробленої електричної енергії в мережі, що належать іншим власникам, сумарна встановлена потужність якої(-их) не перевищує встановлену потужність для відповідної категорії генеруючої установки, визначену законом, та дозволену до споживання потужність відповідно до договору споживача про надання послуг з розподілу/передачі електричної енергії (згідно з паспортом точки розподілу/передачі електричної енергії), та на виробництво електричної енергії з такої установки без відповідної ліцензії.

Продаж за «зеленим» тарифом здійснюється постачальнику універсальних послуг електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру генеруючою(-ими) установкою(-ами) приватного(-их) домогосподарства(-), сумарна потужність якої(-их) не перевищує встановлену потужність для відповідної категорії генеруючої установки, визначену законом, в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії таким приватним домогосподарством. Така(-і) генеруюча(-і) установка(-и) має(-ють) бути встановлена(-і) із можливістю відпуску електричної енергії в мережі ОСР відповідно до вимог Кодексу систем розподілу. (пп 1, 2 п.5.5.2 ПРРЕЕ)

Особливості продажу та обліку електричної енергії, виробленої приватним домогосподарством, а також розрахунків за неї визначено пунктом 11.3 Правил роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими постановою НКРЕКП від 14.03.2018 року №312 (зі змінами та доповненнями).

АКТИВАЦІЯ ДОГОВОРУ ПРО КУПІВЛЮ-ПРОДАЖ ЗА «ЗЕЛЕНИМ» ТАРИФОМ ПРИВАТНИМ ДОМОГОСПОДАРСТВОМ
З метою продажу електричної енергії, виробленої генеруючою(-ими) установкою(-ами) приватного домогосподарства, за “зеленим” тарифом побутовий споживач надсилає звернення до постачальника універсальних послуг щодо розгляду заяви-повідомлення про встановлення генеруючої(-их) установки(-ок).

Звернення Заява-повідомлення про встановлення генеруючої установки

 

До заяви-повідомлення споживач має надати:

  • копії документів, якими підтверджується право власності (користування) на земельну ділянку, право власності на житловий будинок та інші об’єкти нерухомого майна приватного домогосподарства;
  • копію паспорта точки розподілу/передачі електричної енергії приватного домогосподарства, у якому наявна інформація про встановлення генеруючої(-их) установки(-ок) з можливістю відпуску електричної енергії та організації окремого комерційного обліку відповідно до вимог Кодексу комерційного обліку;
  • копію технічного паспорта на житловий будинок або інші об’єкти нерухомого майна приватного домогосподарства та кадастровий номер земельної ділянки, на якій(-их) встановлена(-і) генеруюча(-і) установка(-и);
  • інформацію банку (у тому числі роздруковану з мережі інтернет) про банківські реквізити рахунку, відкритого в банківській установі, що має діючу ліцензію НБУ щодо провадження банківської діяльності на території України, для перерахування коштів постачальником універсальних послуг за вироблену генеруючою(-ими) установкою(-ами) приватного домогосподарства за “зеленим” тарифом електричну енергію;
  • згоду членів приватного домогосподарства та копії їх індивідуальних податкових номерів (довідок про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків).

У заяві-повідомленні побутовий споживач обов’язково зазначає банківські реквізити рахунку для перерахування коштів постачальником універсальних послуг за вироблену генеруючою(-ими) установкою(-ами) приватного домогосподарства за “зеленим” тарифом електричну енергію.

Побутовий споживач може надати звернення щодо розгляду заяви-повідомлення про встановлення генеруючої(-их) установки(-ок) з доданими документами та паспорт точки розподілу (передачі) електричної енергії до постачальника універсальних послуг одним із наступних способів:

  • особисто;
  • через уповноваженого представника;
  • надіслати його поштою рекомендованим листом з описом вкладення;
  • в електронній формі за допомогою онлайн-сервісів: на електронну пошту Contact@ez.rv.ua або info@ez.rv.ua
  • через свою сторінку особистого кабінету на сайті ТОВ «РОЕК»

Постачальник універсальних послуг під час розгляду заяви-повідомлення індивідуального побутового споживача про встановлення генеруючої установки зобов’язаний перевірити повноту інформації, зазначеної в доданих документах, а також зробити запит до адміністратора комерційного обліку, з метою перевірки згідно з реєстром точок комерційного обліку щодо неперевищення потужності генеруючої(-их) установки(-ок) приватного(-их) домогосподарства(-ств), членом якого(их) є зазначений побутовий споживач, понад встановлену потужність для відповідної категорії генеруючої установки, визначену законом.

За відсутності зауважень постачальник універсальних послуг реєструє заяву-повідомлення протягом 3 робочих днів від дати отримання звернення щодо розгляду заяви-повідомлення.

У разі ненадання індивідуальним побутовим споживачем повної інформації та/або всіх документів, передбачених цими Правилами, або виявлення перевищення величини встановленої потужності генеруючих установок, постачальник універсальних послуг протягом 3 робочих днів з дня отримання звернення щодо розгляду заяви-повідомлення надає такому споживачу повідомлення про необхідність усунення недоліків протягом 10 робочих днів.

У разі усунення недоліків, про які було повідомлено побутового споживача, протягом 10 робочих днів постачальник універсальних послуг реєструє заяву-повідомлення в день отримання документів, які підтверджують усунення недоліків.

У разі неусунення побутовим споживачем виявлених недоліків після спливу 10-денного строку постачальник універсальних послуг відмовляє в реєстрації заяви-повідомлення, про що повідомляє побутового споживача.

При чому, взаємовідносини між побутовим споживачем та постачальником універсальної послуги, пов’язані з продажем та обліком електричної енергії, виробленої генеруючими установками приватних домогосподарств, та розрахунками за неї, регулюються цими Правилами та договором про купівлю-продаж електричної енергії за “зеленим” тарифом приватним домогосподарством, який є додатком 2 до укладеного договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг, Цивільним та Господарським кодексами України.

Побутовий споживач зобов’язаний протягом 15 календарних днів з дня отримання від оператора системи паспорта точки розподілу (передачі) електричної енергії, але не пізніше закінчення календарного місяця, надати його копію постачальнику універсальних послуг, з яким має укладений договір про постачання електричної енергії.

Копія паспорта точки розподілу (передачі) електричної енергії є невід’ємною частиною договору про купівлю-продаж електричної енергії за “зеленим” тарифом приватним домогосподарством.

ТАРИФ

Постачальник універсальних послуг купує у побутового споживача електричну енергію в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії таким приватним домогосподарством, за “зеленим” тарифом, установленим НКРЕКП.

Постачальник універсальних послуг розміщує актуальну інформацію про величину “зеленого” тарифу для приватних домогосподарств, установленого НКРЕКП на своєму офіційному вебсайті.

Величини “зеленого” тарифу затверджуються Регулятором та застосовуються постачальником універсальних послуг відповідно до дати подачі та реєстрації заяви-повідомлення про встановлення генеруючої установки побутовим споживачем.

Зобов’язання щодо купівлі постачальником універсальних послуг за “зеленим” тарифом обсягів виробленої електричної енергії генеруючою(-ими) установкою(-ами) приватного домогосподарства починають діяти з дати введення в облік вузла обліку генеруючої(-их) установки(-ок).

Розрахунки за вироблену електричну енергію генеруючою(-ими) установкою(-ами) приватного домогосподарства в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії таким приватним домогосподарством, здійснюються постачальником універсальних послуг з дати реєстрації заяви-повідомлення про встановлення генеруючої установки.

ОБЛІК

Продаж електричної енергії, виробленої генеруючою установкою (генеруючими установками) приватного домогосподарства, без засобів комерційного обліку не допускається.

Дані комерційного обліку, визначені у порядку, встановленому Кодексом комерційного обліку електричної енергії, є підставою для визначення обсягу електричної енергії, за яку постачальник універсальних послуг розраховується за “зеленим” тарифом із побутовим споживачем.

Обсяг електричної енергії, який відпущений в електричну мережу генеруючою(-ими) установкою(-ами) приватного домогосподарства, визначається за календарний місяць в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії таким приватним домогосподарством.

Визначення обсягу електричної енергії, відпущеної в електричну мережу генеруючою(-ими) установкою(-ами) приватного домогосподарства, здійснюється відповідно до Кодексу комерційного обліку.

Отримання даних комерційного обліку, сформованих адміністратором комерційного обліку в системі Датахаб за попередній місяць відповідно до вимог Кодексу комерційного обліку, здійснюється постачальником універсальних послуг 7 числа кожного місяця, а в разі, якщо 7 число припадає на вихідний день, наступного робочого дня за вихідним днем. Побутовий споживач має право контролювати правильність знімання показів засобів обліку постачальником послуг комерційного обліку та оформлення платіжних документів постачальником універсальних послуг.

Постачальник універсальних послуг щомісяця разом із платіжним документом за електричну енергію надає побутовому споживачу інформацію про обсяги відбору/відпуску електричної енергії та їх сальдо за відповідний календарний місяць на підставі даних, отриманих із системи Датахаб.

В разі зміни (корегування) даних комерційного обліку  в системі Датахаб, відповідні зміни враховуються постачальником універсальних послуг в наступному місяці, шляхом складання актів коригування за розрахункові періоди, щодо яких відбулись відповідні зміни даних.

Постачальник послуг комерційного обліку (оператор системи) під час контрольного знімання показів засобу комерційного обліку оформляє Акт контрольних знімань показів за формою, наведеною в додатку 14 до цих Правил, та надає копії заінтересованим сторонам (споживачу, постачальнику універсальних послуг, оператору системи).

Такий акт є підставою для коригування взаєморозрахунків між постачальником універсальних послуг та споживачем.

Сертифіковані дані комерційного обліку, сформовані Адміністратором комерційного обліку на основі валідованих даних авторизованої системи комерційного обліку електричної енергії (далі – АСКОЕ) Постачальника послуг комерційного обліку про обсяг електричної енергії, прийнятої з мереж приватного домогосподарства, що здійснює виробництво електричної енергії генеруючою установкою (генеруючими установками), що перевищує місячне споживання електричної енергії таким приватним домогосподарством, є підставою для проведення розрахунків з побутовим споживачем і врахування постачальником універсальних послуг даних про обсяг купленої електричної енергії та її вартості.

Якщо засіб обліку тимчасово не працює у складі АСКОЕ, контрольне знімання показів засобу обліку проводиться постачальником послуг комерційного обліку електричної енергії щомісяця.

У такому разі покази засобу обліку фіксуються постачальником послуг комерційного обліку електричної енергії в Акті контрольних знімань показів, який складається у двох примірниках та підписується побутовим споживачем і оператором системи.

Постачальник послуг комерційного обліку не пізніше наступного дня після оформлення Акта контрольних знімань показів формує та передає Адміністратору комерційного обліку розрахункові погодинні валідовані дані комерційного обліку, який після сертифікації, передає їх постачальнику універсальних послуг для проведення розрахунків зі споживачем.

Акт контрольних знімань показів є підставою для коригування даних у системі Датахаб, що проводиться у разі необхідності відповідно до Кодексу комерційного обліку. Зміна даних в системі Датахаб є підставою для корегування взаєморозрахунків між постачальником універсальних послуг та споживачем. Адміністратор комерційного обліку  забезпечує повідомлення в системі Датахаб постачальника універсальних послуг при здійсненні коригування минулих періодів із зазначенням відповідних періодів.

Відновлення порушеного вузла обліку здійснюється постачальником послуг комерційного обліку (оператором системи) протягом 7 робочих днів з дня звернення побутового споживача щодо приведення вузла обліку у стан, придатний для реалізації процедури вимірювань зустрічних перетікань спожитої та виробленої електричної енергії відповідно до узгодженої однолінійної схеми підключення генеруючої установки (генеруючих установок).

УМОВИ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ, ВИРОБЛЕНОЇ ГЕНЕРУЮЧОЮ УСТАНОВКОЮ (ГЕНЕРУЮЧИМИ УСТАНОВКАМИ) ПРИВАТНОГО ДОМОГОСПОДАРСТВА

Умови та порядок оплати електричної енергії, виробленої генеруючою установкою (генеруючими установками) приватного домогосподарства, передбачені цими Правилами, зазначаються в договорі про купівлю-продаж електричної енергії за “зеленим” тарифом приватним домогосподарством.

Відповідальність за порушення умов та порядку оплати встановлюється договором про купівлю-продаж електричної енергії за “зеленим” тарифом приватним домогосподарством відповідно до законодавства.

Спори, які виникають між побутовим споживачем та постачальником універсальних послуг під час укладення договору та купівлі-продажу електричної енергії, виробленої генеруючою установкою (генеруючими установками) приватного домогосподарства, вирішуються в установленому законодавством порядку.

Плату за придбану у побутового споживача електричну енергію, вироблену генеруючою установкою (генеруючими установками) приватного домогосподарства, постачальник універсальних послуг має перераховувати на рахунок побутового споживача відповідно до договору про купівлю-продаж електричної енергії за “зеленим” тарифом приватним домогосподарством.

Розрахунковим періодом для встановлення постачальнику універсальних послуг розміру оплати електричної енергії, виробленої генеруючою(-ими) установкою(-ами) приватного домогосподарства, є календарний місяць.

Постачальник універсальних послуг щомісячно до 12 числа календарного місяця, наступного за розрахунковим, формує Звіт про обсяги та напрями перетоків електричної енергії на основі даних, отриманих із системи Датахаб  та Акт купівлі-продажу електричної енергії (за необхідності), а у разі укладення договору про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством із спадкоємцем, який набув право власності на об’єкт побутового споживача, постачальник універсальних послуг формує Звіт про обсяги та напрями перетоків електричної енергії на основі даних, отриманих із системи Датахаб, та Акт купівлі-продажу електричної енергії за період часу з першого числа місяця в якому було припинено договір із померлим споживачем, та надає їх побутовому споживачу, у тому числі в електронному вигляді, для підписання. Якщо побутовий споживач до 17 числа календарного місяця, наступного за розрахунковим, не повернув або не надав до них свої зауваження, такий Звіт про обсяги та напрями перетоків електричної енергії та Акт купівлі-продажу електричної енергії вважаються погодженими.

Розрахунок за придбану електричну енергію постачальник універсальних послуг здійснює не пізніше 25 числа місяця після закінчення розрахункового періоду на основі Акта купівлі-продажу електричної енергії.

Якщо місячний обсяг споживання електричної енергії приватного домогосподарства перевищує обсяг виробленої генеруючою установкою (генеруючими установками) такого приватного домогосподарства електричної енергії, побутовий споживач має сплатити різницю між спожитою приватним домогосподарством протягом місяця (розрахункового періоду) електричною енергією та відпущеною таким приватним домогосподарством у мережу електричною енергією за тарифом, визначеним в обраній комерційній пропозиції за договором про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг, на підставі виставленого постачальником універсальних послуг платіжного документа.

Обсяг купленої електричної енергії побутовим споживачем, який перевищує обсяг виробленої генеруючою установкою приватного домогосподарства електричної енергії, W купов, визначається за формулою

W купов. = W спожит – W виробл, грн,

де W виробл обсяг виробленої у розрахунковому місяці електричної енергії відповідною генеруючою установкою приватного домогосподарства;
W спожит обсяг місячного споживання електроенергії такими приватними домогосподарствами;
Dкупов . – обсяг спожитої приватним домогосподарством у розрахунковому місяці електричної енергії, що перевищує обсяг електричної енергії, виробленої генеруючою установкою (генеруючими установками) приватного домогосподарства.

Сума до оплати за визначеним обсягом розраховується з урахуванням тарифів на електричну енергію для побутових споживачів.

У разі встановлення у приватному домогосподарстві засобів обліку, які використовуються для визначення обсягу електричної енергії та реалізують процедуру реєстрації показів засобів обліку за відповідними періодами часу, сума до оплати, яку має сплатити споживач, B  плати, визначається за формулою

, грн,

де k період часу доби;
n кількість періодів часу доби;
T k тариф на спожиту електричну енергію в певному k-тому періоді доби;
W k місячний обсяг споживання у певному періоді (k-тому) часу доби;
W заг загальний обсяг споживання електричної енергії;
DW купов обсяг спожитої приватним домогосподарством у розрахунковому місяці електричної енергії, що перевищує обсяг електричної енергії, виробленої генеруючою установкою (генеруючими установками) приватного домогосподарства.

Для реалізації вищенаведеної формули обсяг електричної енергії за відповідним періодом часу має бути визначений з урахуванням тарифів на електричну енергію для побутових споживачів.

Плата за придбану у побутового споживача електричну енергію за «зеленим» тарифом, вироблену генеруючою установкою приватного домогосподарства, в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії таким приватним домогосподарством нараховується за умови наявності у межах приватного домогосподарства споживання електричної енергії приватним домогосподарством.

Розмір плати за придбану електричну енергію за «зеленим» тарифом, Pплати, визначається за формулою

Pплати = (Wвиробл – Wспожит) × T, грн,

де Wвиробл обсяг виробленої електричної енергії відповідною(-ими) генеруючою(-ими) установкою(-ами) приватного домогосподарства, але не більше ніж обсяг виробленої у кожній годині електрогенеруючою установкою споживача на рівні встановленої потужності відповідно до договору;
Wспожит обсяг місячного споживання електричної енергії таким приватним домогосподарством;
T встановлений «зелений» тариф для приватного домогосподарства, яке виробляє електричну енергію відповідною(-ими) генеруючою(-ими) установкою(-ами), сумарна величина встановленої потужності якої(-их) не перевищує потужність, встановлену відповідно до закону, дозволену до споживання та зазначену в договорі (договорах) зі споживачем.

У разі відсутності у звітному місяці споживання електричної енергії приватним домогосподарством постачальник універсальних послуг купує електричну енергію, вироблену генеруючою установкою такого приватного домогосподарства за ціною, що склалась на ринку «на добу наперед», але не вище ціни, за якою постачальник універсальних послуг здійснює постачання електричної енергії побутовим споживачам.

Придбавання обсягу відпущеної електричної енергії, що перевищує у кожній годині обсяг W виробл, здійснюється постачальником універсальних послуг за погодинними цінами ринку «на добу наперед», але не вище ціни, за якою постачальник універсальних послуг здійснює постачання електричної енергії такому споживачу.

Розрахунок за придбану у приватного домогосподарства електричну енергію постачальник універсальних послуг має здійснювати не пізніше 25 числа місяця, наступного за розрахунковим.

Розмір плати, P плати, за куповану у побутового споживача електричну енергію, вироблену генеруючими установками приватного(-их) домогосподарства(-в), сумарна потужність яких не перевищує величини встановленої потужності генеруючої(-их) установки(-ок) приватного(-их) домогосподарства(-в), до яких застосовується «зелений» тариф та мають застосовуватися різні коефіцієнти «зеленого» тарифу, в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії таким приватним домогосподарством, визначається за формулою

, грн

де Wi обсяг електричної енергії, виробленої кожною i-ю генеруючою установкою приватного домогосподарства, до яких застосовуються різні коефіцієнти «зеленого» тарифу;
Wспожит обсяг загального місячного споживання електричної енергії таким приватним домогосподарством;
Tср. зв середньозважений «зелений» тариф на певний розрахунковий період для приватного домогосподарства, яке виробляє електричну енергію генеруючими установками, до яких застосовуються різні коефіцієнти «зеленого» тарифу та сумарна величина встановленої потужності яких не перевищує встановлену потужність, відповідної категорії генеруючих установок приватних домогосподарств, для яких застосовується «зелений» тариф, відповідно до закону, дозволену до споживання та зазначену в договорі (договорах) зі споживачем, що визначається за формулою

, грн

де Wi обсяг електричної енергії, виробленої протягом розрахункового періоду i-ю генеруючою установкою приватного домогосподарства;
Ti встановлений зелений тариф для i-ї генеруючої установки приватного домогосподарства.
Перейти до вмісту